دوره دستیار دندان پزشک با مدرک وزارت بهداشت

تاریخ برگزاری:            1398/6/23

تاریخ آزمون:              1398/9/27

زمان بندی کلاسی:   شنبه تا چهار شنبه / آخر هفته ها

_________________________________________________________________

دوره سؤمصرف مواد مخدر با مدرک وزارت بهداشت

تاریخ برگزاری:            1398/08/23

تاریخ آزمون:              1398/09/30

زمان بندی کلاسی:   پنجشنبه و جمعه / آخر هفته ها

_________________________________________________________________

دوره امدادگر کمک های اولیه با مدرک وزارت بهداشت

تاریخ برگزاری:            1398/03/18

تاریخ آزمون:              1398/04/04

زمان بندی کلاسی:   شنبه تا چهارشنبه / آخر هفته ها

_________________________________________________________________

دوره لیزر در دندان پزشکی با مدرک وزارت بهداشت

دوره لیزر در دندان پزشکی

تاریخ برگزاری:            1398/05/03

تاریخ آزمون:              1398/07/20

زمان بندی کلاسی:   شنبه تا چهار شنبه / آخر هفته ها

_________________________________________________________________