موسسه آموزشی باران مهر درنیکا به افراد متقاضی پس از گذراندن دوره های مربوطه به مهارت جویان مدرک قابل ترجمه

و بین المللی از وزارت بهداشت اعطا میکند که جزو معتبر تربن مدارک در کشور محسوب میشود.