دوره امدادگر کمک های اولیه با مدرک وزارت بهداشت

دوره کمک های اولیه با مدرک وزارت بهداشت

تاریخ برگزاری:      1398/03/18

تاریخ آزمون:        1398/04/04

_________________________________________________________________

 

دوره دستیار دندان پزشک با مدرک وزارت بهداشت

 

تاریخ برگزاری:      1398/6/23

تاریخ آزمون:        1398/9/27

_________________________________________________________________

 

دوره لیزر در دندان پزشکی با مدرک وزارت بهداشت

دوره لیزر در دندان پزشکی

تاریخ برگزاری:      1398/05/03

تاریخ آزمون:        1398/07/20