دوره کامپوزیت دندان

شروع دوره ۱۴۰۰/۷/۲۲ پایان دوره ۱۴۰۰/۱۰/۲

مسئول علمی دوره : دکتر سعید نعمتی متخصص ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مدرسین دوره : دکتر فرناز مهدی سیر ، دکتر منصوره امامی ارجمند ، دکتر مراد صدقیانی ، دکتر سعید نعمتی

دکتر سعید نعمتی

دکتر مراد صدقیانی

دکتر منصوره امامی ارجمند

دکتر فرناز مهدی سیر

ویدیوهای مربوط به دوره کامپوزیت دندان