مدرسین دوره ی لیزر در دندانپزشکی

دکتر جواد سرآبادانی

دکترجواد سر آبادانی

دکتر رضا عمید

دکتر رضا عمید

دکتر نسیم چینی فروش

دکتر نسیم چینی فروش

دکتر عباس مجدآبادی

دکتر عباس مجد آبادی

دکتر ناهید دریکوند

دکتر ناهید دریکوند

دکتر محمد اثنی عشری

مدرسین دوره ی درمان ریشه

دکتر احسان اثناعشری

دکتر احسان اثناعشری

دکتر امیرعباس مشاری

دکتر امیرعباس مشاری

دکتر اروند مالک

دکتر اروند مالک

دکتر عباس دلورانی

دکتر عباس دلورانی

مدرسین دوره ی درمان اختلال مصرف مواد افیونی ویژه پزشکان

دکتر رضا دانشمند

دکتر رضا دانشمند

دکتر عباس اقابیکلویی

دکتر عباس اقابیکلویی

دکتر افشین طیبی

دکتر افشین طیبی

دکتر هومان نارنجی ها

دکتر هومان نارنجی ها